Artikel 1 Begrippen

De organisatie: MBE Personal Training. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van MBE Personal Training waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij MBE Personal Training voor het deelnemen van Personal Training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van
toepassing. Ieder gebruik van de diensten van MBE Personal Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke
activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien
MBE Personal Training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en
ondertekend aan MBE Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u
persoonsgegevens dient u per omgaande aan MBE Personal Training door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal MBE Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke
omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is MBE Personal Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend
te worden gemaakt, dit geldt zowel voor MBE Personal Training als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week
verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op MBE Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden
bepaald door MBE Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat MBE Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door MBE Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. MBE Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet
behaald resultaten. MBE Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het
uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. MBE Personal Training Is niet aansprakelijk wanneer bij MBE Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de
deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. MBE Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan
het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij
of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart
hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen MBE Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van
enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die MBE Personal Training aanbiedt. MBE Personal Training is wel aansprakelijk wanneer MBE Personal Training op enigerlei wijze schade
lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient MBE Personal Training te vrijwaren voor schade die
hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

MBE personal training werkt altijd met trainingspakketten vanaf 3 maanden, tenzij anders overlegd. MBE Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen
mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Almere. Een kopie van inschrijving in de nieuwe
gemeente dient te worden overlegd aan M. Beekman. Indien de klant om ongeldige reden toch de overeenkomst wilt beëindigen dan kan hij/zij deze afkopen. De afkoopsom bedraagt 50% van het
restbedrag van de overeenkomst.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en MBE Personal Training zal MBE Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is MBE
Personal Training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde
betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan MBE Personal Training te voldoen. Indien MBE Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u
tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag MBE Personal Training een bedrag van 10,- aan
administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is MBE Personal
Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan MBE Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te
worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Wegens ziekte kan de overeenkomst voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische
verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. MBE Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden
of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het
aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een
alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich
ertoe alvorens de overeenkomst met MBE Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale
vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan MBE Personal Training.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

MBE Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt
vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MBE Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door MBE Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van MBE Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van MBE Personal Training.

Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van MBE Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door MBE Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door MBE Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot MBE Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar MBE Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15 Gebruik social media

MBE personal training houdt met foto’s de resultaten van zijn klanten bij. MBE personal training is bevoegd om deze successen met tekst en foto’s op social media te delen. Indien gewenst word het gezicht van de
klant afgeschermd.

Share This